Berichtgeving Corona

17-10-2020 Mondkapjes
I.v.m. aangescherpte coronamaatregelen door de overheid wordt u dringend verzocht om tijdens verplaatsingen, dus bij binnenkomst en het verlaten van de kerk, een mondkapje te dragen.

03-10-2020 Zingen in de dienst
Vanuit de landelijke PKN kerk is geadviseerd om niet meer samen te zingen. Wij volgen het advies van de landelijke kerk. Dat betekent dat we helaas niet meer gezamenlijk kunnen zingen.  Deze zondag 4 oktober zal de kerkenraad zingen, maar vanaf volgende week zondag willen we u als gemeente hier graag bij betrekken. In de vorm van maximaal 5 voorzangers, die tijdens de dienst zullen zingen. U/Jij kunt zich hiervoor als groep of individueel aanmelden via kerkdiensten@hervormdbenschop.nl.

05-09-2020 Zingen in de dienst
De kerkenraad heeft besloten dat na toepassing van de RIVM-richtlijnen het verantwoord is dat gemeenteleden vanaf heden weer meezingen in de dienst. De landelijke kerk heeft een rekenmodule beschikbaar gesteld www.eerstehulpbijventilatie.nl waarmee de afweging is gemaakt dat zingen in ons kerkgebouw verantwoord is. Hierbij is rekening gehouden met de grootte van het gebouw, het aantal aanwezige gemeenteleden en de duur van het zingen.
U/jij wordt van harte uitgenodigd weer mee te zingen !

10-07-2020 Zingen in de dienst
De kerkenraad heeft besloten dat we met ingang van 12 juli weer gezamenlijk gaan zingen. Gebleken is dat het besmettingsrisico voor onze kerk erg laag is. Toch willen we voorzichtigheid betrachten en hebben we besloten om alleen na de preek gezamenlijk te zingen (risico hangt namelijk af van de duur van het zingen en de tijd dat je aanwezig bent in de kerkgebouw waar gezongen wordt). Voor de preek zingt alleen de kerkenraad.

29-06-2020 Diensten in juli 
Vanaf zondag 5 juli mogen we weer met meer mensen in de kerk zijn. Daar zijn we dankbaar voor. Als kerkenraad hebben we gezocht hoe we gemeenteleden kunnen uitnodigen voor het bijwonen van de diensten. We starten zondag 5 juli door de gemeente uit te nodigen in alfabetische volgorde van de achternaam. Voor zondag 5 juli zijn in de morgendienst; 09:30 uur, alle gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam begint met de letter A t/m D. Daarbij telt de achternaam en niet het eventuele tussenvoegsel. Als voorbeeld: Familie van de Akker is zondagmorgen uitgenodigd. Voor zondagavond 5 juli zijn de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam begint met de letter E t/m K. Voor zondag 12 juli zijn in morgendienst de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam begint met de letter L t/m O. U hoeft zich dus niet aan te melden. 

09-06-2020 Herstarten kerkelijke activiteiten
Nu de regering wat versoepelingen heeft afgekondigd kunnen we als kerk, ons houdend aan de gestelde regels, weer in kleine getalen bij elkaar komen en kunnen er beperkte vergaderingen op anderhalve meter afstand gehouden worden. We zijn de Heere dankbaar voor deze mogelijkheden en we hopen en bidden dat Hij ons werk voor de komende tijd zegent.       

20-05-2020 Bijwonen kerkdienst in juni
De PKN adviseert gemeenten om vanaf 1 juni naast online vieren samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Ook wij willen op deze manier invulling gaan geven aan de kerkdiensten in juni. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. In juni zijn er D.V. 9 kerkdiensten en u kunt zich (als gezin) opgeven om één van de kerkdiensten bij te wonen. In juni zal er nog geen kinderoppas en zondagsschool zijn tijdens de kerkdienst. Opgave kan uitsluitend tot en met dinsdag 26 mei door een e-mail te sturen naar kerkdiensten@hervormdbenschop.nl Graag ontvangen wij de volgende gegevens bij de opgave: naam, adres, aantal personen en de data waarop u eventueel verhinderd bent. Eind mei zal er dan een planning gemaakt worden voor de gehele maand juni. Onderling ruilen is niet mogelijk.

Basisregels bij de versoepeling. De kerk wil het virus niet verder verspreiden, toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden en vooralsnog is er in juni geen gezamenlijke zang en verzoeken ook wij gemeenteleden met klachten en zij die behoren tot de risicogroep thuis te blijven en zich dan ook niet op te geven!

12-05-2020 Kerkopenstelling
Elke dinsdagmiddag is er de mogelijkheid om de kerk te bezoeken voor bezinning, gebed of een gesprek van half 3 tot half 4, onze predikant ds. Bos zal aanwezig zijn. Gemeenteleden die hier gebruik van willen maken, worden verzocht om hierbij wel de richtlijnen van het RIVM te volgen. De bedoeling is om deze mogelijkheid wekelijks te bieden als daar behoefte aan is. U kunt de ingang onder de toren gebruiken. Tevens willen we deze mogelijkheid ook gaan bieden op de donderdagavonden van 19:00 uur tot 20:00 uur.

09-05-2020 Rondom de kerkdiensten
Afgelopen woensdagavond was er weer een persconferentie van onze overheid. Stap voor stap worden de maatregelen versoepeld. Wij hopen u/jou binnenkort meer duidelijkheid te geven wat dit betekent voor onze gemeente. Mocht u uw e-mailadres nog niet hebben doorgegeven aan uw wijkouderling, wilt u dit dan a.u.b. alsnog doen? De invulling van de erediensten van aankomende zondag zal echter nog wel op gelijke wijze worden voortgezet als de diensten van de afgelopen zondagen.

21-03-2020 Update
Kerkdiensten zijn vanaf heden ook live te volgen via een livestream. Zie informatie onder het tabblad kerkdiensten (na)luisteren / livestream via YouTube.

De komende periode maakt de Sonar redactie wekelijks een zondagsbrief. De brief is verspreid onder alle ingeschreven adressen van de Hervormde Gemeente en is gepubliceerd op de website. In de brief is aangegeven de predikanten die voorgaan met de tekst en de te zingen psalmen en gezangen.  Ook is actuele informatie uit de gemeente toegevoegd.

Nu u zelf niet in de kerkdiensten aanwezig kunt zijn, vragen wij u om wel bij te dragen in de collecten.U kunt dat doen door uw collectegiften, onder vermelding van collecte, over te maken naar:
NL80 RABO 0307 1031 37, Hervormde Gemeente Benschop
De helft zal bestemd zijn voor de diaconie en de andere helft voor de kerk.

14-03-2020 Brief aan gemeenteleden
Geacht gemeentelid,

Ongetwijfeld heeft u het nieuws over de aanpak met betrekking tot het coronavirus gehoord. Bijeenkomsten met meer dan honderd mensen moeten worden afgelast.

Als Hervormde gemeente van Benschop kregen we hierover bericht vanuit het breed moderamen van de PKN classis Utrecht. In dit bericht geeft de kerk aan dat de overheidsmaatregelen ook voor de kerkdiensten gelden.

Dit geeft ons als kerkenraad geen ruimte om, in ieder geval tot 31 maart 2020, een ‘gewone’ zondagse eredienst met een gevulde kerk te houden. Na overleg binnen het moderamen om de zondagsviering voortgang te laten vinden, heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • De kerkdiensten gaan door, maar met een beperkte aanwezigheid in het kerkgebouw nl. de predikant, de koster, organist en kerkenraadsleden met hun gezinnen.
  • U wordt gevraagd thuis te blijven en de dienst zo mogelijk mee te beluisteren via internet dat kan via www.kerkomroep.nl of via de website van onze gemeente. U kunt overwegen om dit samen met enkele anderen te doen.
  • Kinderoppas en zondagschool, tijdens en na de kerkdienst gaan niet door.
  • Ook alle andere kerkelijke activiteiten worden tot 31 maart opgeschort.

Via de diaconie zijn een 10-tal kerkradio’s beschikbaar. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u bellen met Tonny van Vliet tel. 451636.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de scriba. (zie bovenstaande gegevens)

Ook op de website van onze gemeente www.hervormdbenschop.nl kunt u nadere berichtgeving volgen.

Ons land verkeert door de uitbraak van het coronavirus in bijzondere omstandigheden. Daarom nemen we in gehoorzaamheid aan onze overheid en in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bovenstaande maatregel.

Maar, daarmee stopt het niet: samen met de wereldwijde christelijke kerk belijden we dat alle zaken in Gods hand zijn. Op een voor ons ongebruikelijke wijze mogen we de lofzang toch gaande houden. ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere’ (Jesaja 55 : 8).

Met elkaar hopen en bidden wij dat het coronavirus mag indammen, zodat
verdere verspreiding kan worden voorkomen.

Met een hartelijke groet,

de kerkenraad