BETROKKEN OP ELKAAR

Beleidsplan van de psychisch pastorale hulp in de Hervormde Gemeente van Benschop

Periode 2011-2020

Versie 1.0

Auteur:

Alle medewerkers diverse commissies
Versie datum: 16-11-2011

Inhoud


1 Versie beheer 2

1.1 Versiebeheer 2

2 Inleiding 3

2.1 Betrokken op elkaar 3

3 Aanleiding 3

3.1 Inleiding 3

3.2 Doelstelling van de beleidsnota 3

3.3 Randvoorwaarden 3

4 Beleid 4

4.1 Waar willen we komen 4

4.2 Waar staan we nu (de huidige situatie) 4

4.2.1 Ouderenbezoek 4

4.2.2 Rouwverwerking – lotgenoten – lijden 5

4.2.3 Rouwverwerking – verlies bij Jongeren 5

4.2.4 Zieken; chronisch 5

4.2.4.1 Zieken; bloemengroet 5

4.2.5 Anders begaafden 5

4.2.6 Commissie Herbergzaamheid. 6

4.2.7 Helpende handen 7

4.3 Hoe gaan we er komen (beleidsnota 2011-2020) 7

4.3.1 Goedkeuring 7

4.3.2 Activering 7

4.3.3 Cursus 8

4.3.4 Evaluatie 8

4.3.5 Continu proces 8

5 Concrete stappen 8

5.1 Tijdspad 8

5.2 Data 81Versie beheer

1.1Versiebeheer


Datum versie

Auteur

Versie

Referentie

21-06-2011

Johan Schouten

0.1

Maken opbouw

27-09-2011

Johan Schouten

0.2

Invullen gegevens

08-11-2011

Arie van Es

Fia Rietveld

0.3

Maken van aanpassingen in de tekst0.4
2Inleiding

2.1Betrokken op elkaar

Betrokken op elkaar is een beleidsnota waarbij de Hervormde Gemeente van Benschop haar pastorale en sociale verantwoordelijkheid beschrijft. Vanuit de Bijbel leren we dat we, als gemeente van Christus, een verantwoording in de wereld hebben. Immers er staat geschreven in Mathéüs. 25 vers 40: “…voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u voor Mij gedaan!” Vanuit deze roeping, samen met de opdracht uit Mathéüs. 28 vers 19: ”Ga dan heen, onderwijs alle volken…” Willen we als gemeente van Christus een helpende en troostende hand zijn voor allen die God op onze weg plaatst.
3Aanleiding

3.1Inleiding

Vanuit zowel de Diaconie als de consistorie kwam ongeveer op hetzelfde moment de behoefte om het pastorale diaconale werk te structureren. De overheid die een steeds beperktere rol hierin wil spelen door te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu, dwingt ons als gemeente om hier serieus over na te denken.

3.2Doelstelling van de beleidsnota

De Hervormde Gemeente van Benschop heeft al op tal van pastorale en diaconale vlakken diverse commissies actief. Met deze beleidsnota willen we al deze losse commissies samenbrengen onder een aanspreekpunt. Dit zonder dat de commissies hun eigen karakter of doelstelling verliezen. Door de diverse commissies van elkaars bestaan, taken en werkzaamheden te vertellen kunnen we van elkaar leren en elkaar stimuleren. Daarnaast voorkomen we dat er werk dubbel wordt gedaan of dat er mensen worden vergeten.


3.3Randvoorwaarden

Het belangrijkste van al is dat we ons wortelen in Christus. Zijn opdracht zoals in de Bijbel beschreven is ons richtpunt. Vanuit Zijn Woord kunnen en mogen wij ons werk doen.

Al het werk dat gedaan mag worden in de gemeente en daarbuiten vind zijn bron in het geloof. Het doel is echter ook om bij het geloof uit te komen. Door het werk dat gedaan mag worden, kunnen we iets laten zien van wie Christus in ons leven is. De kerk heeft een dubbelfunctie: Zorg en Geloof. De gemeentelijke/landelijke overheid heeft echter alleen de functie van Zorg. Bij al het werk dat gedaan kan en mag worden vanuit de kerk, mag dit niet vergeten worden.
4Beleid

4.1Waar willen we komen

Als Hervormde Gemeente willen we er voor een ieder die hulp nodig heeft, zowel binnen als buiten de kerk, zijn. Door al hetgeen al gebeurd op dit gebied te structuren willen we duidelijk maken waar een hulpvraag gesteld kan worden. Hoe deze vraag beantwoord kan en mag worden. Wie er aanspreekpunt(en) is (zijn). Dit voor zowel hulpvragers als hulpverleners. Het voorkomen dat hulpvragers worden vergeten, maar te voorkomen dat er hulp dubbel wordt geboden. (waardoor het als te kan overkomen)

Als extra punt dient opgemerkt te worden dat alle informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden.

Geheimhouding voert te ver, daar dit kan inhouden dat er binnen commissies niet over gesproken kan worden.

4.2Waar staan we nu (de huidige situatie)
4.2.1Ouderenbezoek

Het bezoekwerk wordt in onze gemeente vorm gegeven door de “bezoekdames”.

Tot de doelgroep van het deze dames behoort een ieder die daar om verzoekt. Naast het bezoekwerk aan ouderen is er een bloemengroet aan ernstig zieken en na opname in het ziekenhuis.


De vraag naar bezoek wordt aangeleverd door de dominee de wijkouderling of de familie van betrokkene.

Het bezoek wordt gedaan door een aantal dames uit de gemeente die regelmatig op bezoek gaan om zodoende een band op te bouwen en vertrouwen te winnen.


De commissie vergadert 1 maal per jaar.


4.2.2Rouwverwerking – lotgenoten – lijden

De commissie komt ongeveer 1 maal per zes weken bij elkaar op maandagmorgen. (hoewel deze dag niet bij voorbaat vast staat).

Er wordt een thema behandelt wat te maken heeft met het verwerken van rouw en of lijden. Daarbij komen tal van vragen aan de orde.

De ochtend verloopt volgens een vast patroon:


9.45 inloop met koffie/thee

10.00 opening met gebed door een commissielid, schriftlezing en bezinning daarop.

Lezen van informatie over het te behandelen onderwerp, hetgeen is voorbereidt en opgesteld door een commissielid.

Vervolgens wordt hierover doorgesproken met elkaar.

11.30 eindigen met een kort Woord of gedicht ter bemoediging

Gebed.
4.2.3Rouwverwerking – verlies bij Jongeren

Binnen de gemeente is een Jongeren Pastoraal Team actief.

Het doel en het verlangen van het JPT-team is om vanuit de Christelijke gezindheid jongeren tot steun te zijn. Alle jongeren van de kerkelijke gemeente worden benaderd voor een ontmoeting of gesprek.


De afgelopen vijf jaar zijn alle jongeren die bij de kerkelijke gemeente Benschop op of nabij hun 14e verjaardag benaderd voor een gesprek over henzelf, school, toekomst geloof en kerk. Dit gebeurde d.m.v. een verjaardagskaart met een flyer van het JPT. Daarnaast was er informatie voor de ouders bijgevoegd. Waarna de toegewezen JPT-er langs ging voor kennismaking en om te horen of een persoonlijk gesprek gewenst was. Het JPT-lid houdt persoonlijke omstandigheden rond de jongere in de gaten en participeert hierop. Te denken valt aan ziekte, overlijden, slagen ect.) Daarnaast staat het JPT-team achter de clubleiding. Zodat deze bij vragen/ondersteuning beroep kunnen doen op het JPT-team. Het JPT-team kan ook vanuit de kerkenraad worden ingeschakeld bij situaties waarbij de jongeren van de gemeente zijn betrokken.4.2.4Zieken; chronisch

De chronisch zieken worden door de wijkouderling en de dominee bezocht. Het is de eerste verantwoordelijkheid van de wijkouderling om een regelmatig bezoek te onderhouden. Daarnaast kan de dominee, in samenspraak met wijkouderling, op bezoek gaan. Voor chronisch zieken die niet in een wijk wonen, is de dominee aanspreekbaar. In de consistorievergadering kunnen deze zieken worden verdeeld tussen de ouderlingen of een pastoraal werker/bezoekbroeder.


4.2.4.1 Zieken; bloemengroet

De langdurig zieken van onze gemeente die na een ziekenhuisopname weer thuis komen, ontvangen namens de gemeente een bloemengroet. Een groep van 4 dames neemt dit ter hand. Zij ontvangen via de Dominee (of de scriba) de naam van degene die de bloemengroet ontvangt. De kosten zijn voor rekening van de diaconie.

Er is een kaartje gemaakt wat aan de bloemen bevestigd kan worden.


4.2.5Anders begaafden

Binnen de gemeente Benschop zijn diverse instanties actief. In de Eksterstraat staat een gezinsvervangend huis van Philadelphia. In het Benedeneind zijn een tweetal voorzieningen van Abrona gevestigd. Deze voorzieningen worden bewoond door hoofdzakelijk geestelijk minderbedeelden. Vanuit de Christelijke wortels van Philadelphia is er een Bijbelclub opgezet. Deze komt eens per twee weken bij elkaar. De dominee verzorgt catechese voor anders begaafden.

Daarnaast is er een ophaal en thuisbrengschema voor het wekelijkse kerkbezoek.

De bewoners van Abrona komen alleen in beeld als zij lid zijn van een PKN-gemeente. Zij kunnen deelnemen aan de Bijbelclub van Philadelphia en of de catechese.


4.2.6Commissie Herbergzaamheid.


4.2.6.1 Doel


Het in overleg met de contactpersoon van de Stuurgroep Betrokken op Elkaar op vrijwillige basis zorg bieden aan gemeenteleden (hierna pastorant) die psychische of daarmee verwante emotionele problemen hebben door hen te helpen hun moeiten te verwoorden, te verwerken, dan wel hier beter mee om leren gaan, als aanvulling op de professionele hulpverlening en mogelijk voorkoming daarvan
4.2.6.2. Taak


Voor alles wordt duidelijk gemaakt dat geen professionele hulp geboden wordt door de bezoek(st)ers, maar dat zij als lid van de christelijke gemeente ‘gewoon’ een luisterend oor willen bieden.

Meeleven tonen, voorbede doen en troost bieden vanuit het Woord van God

Door middel van gesprekken mensen helpen hun (psychische) noden te uiten, te verwerken en mogelijk mee om te leren gaan

Voor langere tijd onderhouden van pastorale contacten. Belangrijk hierbij is dat bezoek(st)ers hun bezoekwerk trouw verrichten met een bepaalde frequentie. (beter is 1x per 6 weken voor langere tijd dan 2 x per week gedurende 3 weken en dan het bezoek stoppen)

Het eerste contact kan ontstaan door een melding van de kerkenraad, maar ook doordat een gemeentelid belt naar ėėn van de twee contactpersonen die met telefoonnummer bekend gemaakt zijn in de gemeente met een hulpvraag. Ook kan de bezoek(st)er zelf situaties signaleren doordat er bijvoorbeeld voorbede wordt gedaan tijdens kerkdiensten.

Bij het eerste contact is het van belang afspraken te maken met de pastorant onder andere over de frequentie en de verwachtingen van het bezoek.

Aan het einde van het eerste bezoek vraagt de bezoek(st)er of de pastorant een nieuwe afspraak wil maken en wanneer.

Regelmatig vind er een evaluatie plaats met de pastorant door de bezoekster en worden er afspraken gemaakt over de vervolgbezoeken. Op die manier kan er een moment komen dat bezoek(st)er en pastorant tot de conclusie komen dat het contact kan worden beëindigd.

Andere stelregels voor de leden van de commissie zijn:

Je kunt mensen ook helpen door met hen te gaan wandelen of fietsen. Soms ook door ze mee te nemen naar of uit te nodigen voor gemeenteavonden, Bijbelkringen, koffieochtenden. Dit is mogelijk in samenwerking met andere commissies.

Kom niet met oplossingen en/of goedbedoelde raad. Tijd en aandacht heeft men vaak eerder nodig dan pasklare antwoorden.

4.2.6.3 VergaderenDe commissie vergadert in principe 4 maal per jaar. Wanneer er tussentijds ontwikkelingen zijn (bijv. aangaande de aandachtspersonen), dan komt de commissie eerder/vaker bij elkaar. De vergadering van de commissie wordt geopend met korte Bijbelse inleiding die bij toerbeurt wordt verzorgd door de commissieleden. Doel van de vergaderingen is o.a. elkaar op te scherpen en te helpen vanuit Gods Woord, zodat de commissieleden hun bezoekwerk zo gesterkt mogelijk kunnen doen. Daarnaast moeten de bezoek(st)ers ook met elkaar kunnen overleggen over problemen die zij bij hun bezoekwerk tegen komen.4.2.7Helpende handen

De Nederlandse Patiënten vereniging (NPV) is een vrijwilligersorganisatie die actief mensen wil helpen. Dit kan zijn bij ziekte, ouderdom of een andere hulpvraag. De plaatselijke NPV is niet aan de Hervormde Gemeente gebonden, maar veel vrijwilligers hebben hun wortels in de Hervormde Gemeente van Benschop. Hulpvragen komen binnen via coördinator NPV. Vervolgens wordt er een vrijwilliger(s) gevraagd om aan deze hulpvraag te beantwoorden.
4.3Hoe gaan we er komen (beleidsnota 2011-2020)


4.3.1 Goedkeuring

Na het schrijven van deze beleidsnota, najaar 2011, wordt deze ter goedkeuring aan de consistorie en de diaconie aangeboden. Na eventuele aanpassingen wordt deze vervolgens besproken in de kerkenraad. De kerkenraad zal vervolgens deze beleidsnota goedkeuren.

4.3.2 Activering

Na goedkeuring wordt de beleidsnota geactiveerd. Het dagelijks bestuur zal hiervoor bij elkaar komen en de taken verdelen. De volgende stap is het beleggen van een vergadering van alle betrokken commissies. Hier zal de structuur worden uitgelegd, vragen beantwoord en onduidelijkheden worden weggenomen.4.3.3Cursus

Vanuit de activering zal er door het dagelijks bestuur worden gezocht naar een manier om alle werkers van de diverse commissies zo te trainen dat de beleidsnota ook werkt zoals deze bedoelt is. Hoe dit precies vorm krijgt is in dit stadium niet te beschrijven. Wat wel duidelijk is, is dat de diverse werkers getraind moeten kunnen worden naar de behoeftes die er op dat moment zijn.


4.3.4Evaluatie

Na een periode dat de beleidsnota in werking is, zal het dagelijks bestuur een evaluatie houden. Deze zal teruggekoppeld worden naar de kerkenraad. Het is aan de kerkenraad om deze evaluatie te bespreken en hier eventueel op te reageren. Vanuit de evaluatie zal er, indien van toepassing, beleid worden aangepast.


4.3.5Continu proces

Het is de bedoeling dat deze beleidsnota continu tegen het licht wordt gehouden. Het is voor hulpvragers en of hulpbieders belangrijk te weten dat processen niet statisch zijn. Door het dagelijks bestuur zal continu de vinger aan de pols worden gehouden. Hierdoor is het mogelijk om in een veranderende situatie snel te kunnen handelen. Dit vraagt zowel van de diaconie als van de consistorie een bereidheid om hierin mee te gaan.

5Concrete stappen

5.1Tijdspad

In punt 4 is geschreven hoe het proces gaat lopen. Hieronder vindt u het tijdspad om de punten 4.3.1 tot en met 4.3.5 in de Hervormde Gemeente van Benschop te implementeren:

5.2Data

Oktober - November 2011 Consistorie en Diaconie afzonderlijk

November 2011 Aanpassen tekst

December 2011-Januari 2012 Bespreken voltallige Kerkenraad

Februari 2012 Introductieavond voor alle betrokkenen commissies

Maart 2012 Voorlichting aan alle werkers van de diverse commissies

September - oktober 2012 Cursusavond

November 2012 Eerste evaluatie