Wijkgericht werken

IK ZIE JOU
Wijkgericht werken

Graag houden we u op de hoogte van de voortgang van Wijkgericht Werken. 14 november jl. was de Gemeenteavond over dit onderwerp. Op deze avond werden gemeenteleden uitgenodigd om zich aan te melden om verder mee te denken.
Namens de werkgroep vanuit de kerkenraad en de groep gemeenteleden die hierover meedenkt, willen wij u graag informeren en meenemen in het proces.
Inmiddels zijn we als werkgroep een paar keer bij elkaar geweest. In de Sonar van begin april heeft u er al meer over kunnen lezen. Ook op de website van onze gemeente www.hervormdbenschop.nl onder ‘Gemeente’ vind u meer informatie over Wijkgericht Werken.
Vanaf D.V. het nieuwe winterseizoen 2019/2020 zal er een pilot georganiseerd worden met 2 ‘wijken’; een wijk in ‘de buurt’ en een wijk in de nieuwbouw. Een wijk zal bestaan uit 20 tot 25 adressen. Wijkteam (o.a. wijkouderling en wijkcoördinator) en wijkbewoners zullen gezamenlijk zelf verdere invulling geven aan de activiteiten, afhankelijk van waar behoefte aan is in de wijk.
Activiteiten waar u aan kunt denken, zijn bijvoorbeeld:
– Een spontaan bezoekje, met of zonder aanleiding.
– Een praktische klus doen voor iemand.
– Aandacht rondom verjaardagen, jubilea, e.d., maar ook bij ziekte en zorg.
– Een wijkavond waarop alle wijkbewoners welkom zijn.
– Een gespreksavond over een thema wat leeft.
– Een wandeling of andere activiteit met elkaar.
Doel van Wijkgericht Werken is o.a. het vergroten van de onderlinge betrokkenheid op elkaar als gemeenteleden; meeleven met elkaar bij vreugde, maar ook bij verdriet en zorg. Oog hebben voor elkaar. Ook voor mensen die geen of een klein netwerk hebben. Voorkomen dat mensen ‘buiten de boot vallen’. Daarnaast hopen we door op deze manier ‘de kerk dichter bij de mensen’ te brengen, dat we er ook kunnen zijn voor mensen met afstand tot onze gemeente of geloof. Dat we als gemeente meer missionair zijn, dat we inspirerend en gastvrij zijn.
Door in kleinere (deel)wijken te werken, is het oog hebben voor elkaar eenvoudiger in praktijk te brengen.
Naast onderlinge betrokkenheid is ook geloofsgroei een doel van Wijkgericht Werken. Elkaar bemoedigen en helpen in het geloof. Deze twee doelen kunnen naast elkaar een plek hebben in de activiteiten.
Naast deze kleine groepen blijven de gemeente-brede activiteiten bestaan zoals ze zijn.
We koesteren wat goed functioneert.
In de vergadering van 20 maart jl. hebben we o.a. een drietal artikelen besproken van Nico van der Voet met als thema ‘Een pastorale gemeente’ in het kader van Wijkgericht Werken. In deze artikelen wordt – náást het pastoraat door ambtsdragers – gesproken over het ‘onderlinge pastoraat’ door gemeenteleden (meeleven met elkaar). Gezien de veelheid aan taken, lukt het ambtsdragers niet altijd om iedereen (in de huidige wijkvorm) regelmatig te bezoeken. Gemeenteleden zijn zelf ook geroepen tot (onderling) pastoraat. Met Wijkgericht Werken wordt het gemakkelijker gemaakt om (meer) met elkaar mee te leven.
Mocht u deze artikelen ook graag willen lezen, dan kunt u deze aan één van ons vragen. U kunt ze ook zelf vinden op www.nicovandervoet.nl/pastoraat.
Tot slot hebben we er ook met elkaar over gesproken dat we in dit hele proces van Wijkgericht Werken niet zonder Gods leiding, wijsheid en zegen kunnen. Ook straks in de contacten met onze wijkgenoten. Willen we ons daarin laten leiden én vullen door de Heilige Geest? Zodat we wat uit mogen stralen van Gods Liefde naar de mensen in onze wijk? Onze broeders en zusters, maar ook naar mensen die God nog níet kennen? We denken ook nog verder na over toerusting hierin voor gemeenteleden.

Rond de zomer zal D.V. een gemeenteavond gehouden worden, waarbij we graag verder met u in gesprek gaan over Wijkgericht Werken. Via Sonar, Bazuin en website houden we u op de hoogte.

Namens de werkgroep, Henk, Ad en Job, en de groep gemeenteleden Agaath, Brans, André, Dianne, Ellen, Joran en Petra.
Hartelijke groet,